Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 First discovery and description of female and larva of Rhinagrion hainanensis Wilson & Reels, 2001 (= R. yokoii Sasamoto, 2003) (Zygoptera: Megapodagrionidae) from Vietnam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Itsuro Kawashima, Akihiko Sasamoto, Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong
Nơi đăng: TOMBO (Fukui) jounal
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 53;Từ->đến trang: 93-99;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Trong bài báo này, tác giả xem xét lại loài Rhinagrion yokoii Sasamoto, 2003 như là một loài đồng hình của loài R. hainanensis Wilson and Reels, 2001. Bài báo lần đầu tiên mô tả cấu tạo hình thái của con cái và ấu trùng của loài R. hainanensis. Những đặc điểm cấu tạo ấu trùng của loài R. yokoii đúng với đặc điểm của giống Rhinagrion, và có thể phân biệt với loài gần gũi, R. mima (Karsch, 1891) bởi đặc điểm cấu tạo các mang đuôi. Sự đa dạng đặc điểm vân ở con đực cũng được đề cập.
ABSTRACT
In this paper, we revise Rhinagrion yokoii Sasamoto, 2003 as a junior synonym under R. hainanense
Wilson and Reels, 2001. We describe the female and larval morphology of R. hainanense for the first time. The larval characteristics of R. yokoii agree with those of the genus Rhinagrion, and can be distinguished from the allied species, R. mima (Karsch, 1891), by the caudal gills. The male marking variation is also briefy mentioned.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn