Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Anisoptera of Cuc Phuong National Park, North Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Manh Cuong, Bui Minh Hong, Nguyen Thi Hoai & Phan Quoc Toan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund; Số: 33;Từ->đến trang: 1-18;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
19 loài Chuồn chuồn ngô (Anisoptera) được ghi nhận ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) sau 3 đợt khảo sát được tiến hành từ năm 2006-2010. Bài báo tổng hợp các nghiên cứu về khu hệ chuồn chuồn ở khu vực này, đồng thời mô tả bằng hình ảnh mẫu vật sống, đặc điểm sinh thái học và sinh cảnh của chúng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
During three field trips in 2006 and 2010 to Cuc Phuong National Park in northern Vietnam, a total of 19 anisopteran taxa was recorded. The most interesting records are documented here with field photographs of living specimens or collection material. Observations on their biology and behaviour are also noted.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn