Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Danh sách các loài chuồn chuồn (Insecta: Odonata) ở Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quốc Toản
Nơi đăng: Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 22/10/2009.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 3;Từ->đến trang: 383-389;Năm: 2009
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuồn chuồn (Odonata) là một bộ động vật thuộc lớp Côn trùng (Insecta), hiện nay bao gồm 2 phân bộ: Anisoptera - Chuồn chuồn thực (true dragonflies) và Zygoptera - chuồn chuồn kim (damselflies) rất khác nhau về hình thái cấu tạo, chu trình phát triển, sinh thái. Trên thế giới đã xác định được hơn 5000 loài, còn ở Việt Nam, thì đã ghi nhận được 235 loài chuồn chuồn (gồm 100 loài Zygoptera và 135 loài Anisoptera) theo Do Manh Cuong & Dang Thi Thanh Hoa (2006). Đã có rất nhiều cuộc điều tra, ghi nhận về chuồn chuồn ở Việt Nam, trong đó VQG Tam Đảo là một trong những địa điểm được tiến hành nhiều nhất, có thể kể đến như của Pritykina (1992), Donelly (1996), Asahina (1996, 1997), Jan Van Tol & Rozendaal (1995), Karube (1991-2004), A. Sasamoto (2005), Matti Hämäläinen (2001, 2005, 2009), D.M.Cuong (2001-2009) và các cuộc điều tra của chính tác giả vào các năm 2007, 2008 và 2009. Mặc dù vậy vẫn chưa có một báo cáo nào về thành phần các loài chuồn chuồn của khu vực này, do đó có thể coi đây là kết quả tổng hợp đầu tiên về khu hệ chuồn chuồn ở VQG Tam Đảo, bổ sung cơ sở dữ liệu để đánh giá mức độ đa dạng động thực vật nói chung của vùng này.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Dragonflies belong to order Odonata (also called odonates). They are divided into two sub-orders: Anisoptera (unequal wings) or true dragonflies with wings of different shape and Zygoptera (equal wings) often referred to as damselfies with fore and hindwing similar. With over 5000 species were described in the world, Odonata is one of largest insect order with an abligatory aquatic stage in the life history. In Vietnam, according to Do Manh Cuong & Dang Thi Thanh Hoa (2006), there are 235 species were listed (100 species of Zygoptera and 135 species belong to Anisoptera). In Vietnam, there are many study of dragonflies fauna, also Tam Dao NP is one the most interesting areas for all odonatalogist, for example, Pritykina (1992), Donelly (1996), Asahina (1996, 1997), Jan Van Tol & Rozendaal (1995,), Karube (1991-2004), A. Sasamoto (2005), Matti Hämäläinen (2001, 2005, 2009), D.M.Cuong (2005, 2006), etc. In this paper, total 58 dragonflies species were listed and among them, there are 28 species of Zygoptera in 9 families and 30 species belong to Anisoptera in 5 families up to now. Total 19 species which only found in Tam Dao NP with 8 new species for science since 1992. This matter appear that Tam Dao NP has a high diversity and endemically Dragonflies species, so need to further studies in this area. We believe that the number of Odonata species recorded in Tam Dao NP will probably be increased in the near future.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn