Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 List of odonates (Insecta: Odonata) from Huu Lien Nature Reserve in Northern Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong
Nơi đăng: Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, 4/2011
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 328-338;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên nằm cách Hà Nội khoảng 90km về phía bắc, bao gồm toàn bộ xã Hữu Liên và một phần của xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hệ sinh thái đặc trưng của khu vực này là kiểu rừng núi đá vôi thấp. Đã có nhiều nghiên cứu về khu hệ động thực vật khu vực này, tuy nhiên chưa hề có bất kỳ dữ liệu nào về nghiên cứu chuồn chuồn. Từ kết quả các cuộc điều tra khảo sát ngoài thực địa từ năm 2008 đến 2010, chúng tôi đã ghi nhận tổng số 65 loài chuồn chuồn, trong đó có 31 loài chuồn chuồn kim (Zygoptera) và 34 loài chuồn chuồn ngô (Anisoptera). Có 2 loài ghi nhận mới cho khu hệ Việt Nam là Rhinocypha huai and Vestalaria miao; có 3 loài đặc hữu của Việt Nam được ghi nhận ở khu vực này, trong đó loài Calopteryx atrocyana chỉ mới được tìm thấy duy nhất ở Hữu Liên; 2 loài mới cho khoa học (Copera sp. và Nihonogomphus sp.) đang được mô tả; 5 loài chưa định loại chính xác đến loài (Burmargiolestes sp., Coeliccia sp., Protosticta sp., Prodasineura sp., Asiagomphus sp) cần được nghiên cứu thêm.
ABSTRACT
Huu Lien Nature Reserve lie about 90 km due north of Hanoi, and includes all of Huu Lien commune and a part of Yen Thinh commune, Huu Lung district, Lang Son province. Despite this faunasitic and ecological importances of this area, odonates faunas of this area have been virtually unknown and not any odonates taxa have been reported in scattered literatures. We herein present altitudinal distributions of odonates from the Huu Lien Nature Reserve based on field investigations from 2008 to 2010. There are 65 speies were listed, among them, 31 species are damselflies (Zygoptera) and 34 species are dragonflies (Anisoptera). This is the first comprehensive faunasitic study of odonates from Vietnam and my provide basic data fro further taxonomic and ecological studies of odonates in tropical Southeast Asia.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn