Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dẫn liệu về thành phần loài sán lá ký sinh ở Chuột nhà (Rattus flavipectus) hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và mô tả loài Centrocestus formosanus (Heterophyidae) lần đầu tiên phát hiện ở chuột Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quốc Toản, Phạm Văn Lực, Nguyễn Văn Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học; Số: 31(1);Từ->đến trang: 14-20;Năm: 2008
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu giun sán ký sinh ở chuột đã được tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới. Balfour (1922) nghiên cứu ký sinh trên 478 chuột ở Anh; Fielding (1927) báo cáo kết quả điều tra ký sinh trùng trên 222 cá thể chuột ở Tounsville, Australia; Cram (1928) và Price và Chitwood (1931) đã thống kê các loài giun sán có trong Rattus norvegicusR. rattus ở Washington, Hoa Kỳ; Luttermoser (1936) cũng có những nghiên cứu tương tự trên 2636 cá thể chuột cống R. novergicus. Ở Châu Á, Tubangui (1931) đã ghi nhận các loài ký sinh trùng ở trên 1000 cá thể chuột ở Manila, các đảo Philippine; và Wu (1930) trên 69 chuột ở Soochow và Chen (1933) trên 89 chuột ở Canton, Trung Quốc. Gần đây là Ash (1962) đã ghi nhận các loài giun sán ký sinh trên 75 cá thể chuột ở Hawaii. Theo báo cáo của Oldham (1931), tổng số các loài giun sán ký sinh từ các loài chuột phổ biến bao gồm 109 loài, trong đó có 27 loài sán lá, 41 loài sán dây, 40 loài giun tròn và 1 loài giun đầu gai. Trong tổng số 109 loài trên thì có tới hơn 69 loài được tìm thấy ở loài chuột cống R. norvegicus. Ở Việt Nam, nghiên cứu khu hệ ký sinh trùng ở chuột cũng được tiến hành từ lâu, đến nay đã phát hiện và công bố nhiều loài giun sán ký sinh ở chuột, bổ sung vật chủ, phát hiện thêm nhiều loài mới cho khu hệ ký sinh trùng Việt nam. Năm 2005, Nguyễn Thị Lê và Phạm Văn Lực công bố danh sách thành phần loài ký sinh trùng ở bộ Gặm nhấm (Rodentia) ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó riêng Chuột nhà có số lượng loài giun sán ký sinh nhiều nhất, bao gồm 44 loài (2 loài sán dây, 8 loài sán lá, 11 loài giun tròn và 2 loài giun đầu gai). Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu về khu hệ giun sán ký sinh ở các tỉnh miền Trung. Trong bài này chúng tôi thông báo về tình hình nhiễm sán lá ký sinh ở ruột Chuột nhà (R. flavipectus) thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và mô tả loài Centrocestus formosanus (Heterophyidae) lần đầu tiên được phát hiện ký sinh ở chuột Việt Nam.
ABSTRACT
Many studies of rat parasites have been made in different parts of the world. Balfour (1922) in England, Fielding (1927) in Australia, Cram (1928) and Price and Chitwood (1931) in USA; Tubangui (1931) in Philippin; Wu (1930) and Chen (1933) in China; Ash (1962) in Hawaii and B. Seo (1964) in Korea… Oldham (1931) compiled his work which gives an excellent summary of work on rat parasites in different parts of the world up to date. According to him, total number of helminthes reported in his paper from common rat is 109 species, comprised of 27 trematodes, 41 cestodes, 40 nematodes and 1 acanthocephalid. Out of 109 species, 69 species were found from Rattus norvegicus. In Viet Nam, according to Nguyen Thi Le et al. (2007), total number of helminths parasites from rodents is 72 species (6 cestodes, 23 trematodes, 40 nematodes and 3 acanthocephalid), out of 72 species, 44 species were found from Rattus flavipectus. Total 31 house rats (Rattus flavipectus) were examined for helminthes in Ha Tinh, Nghe An provinces. The overal prevalence of helminthe infection were 48,39% (15/31). 6 trematodes species were found from the intestine, stomach of the house rat (Plagiorchis muris, Dictyonograptus vietnamensis, Echinostoma aegyptica, Notocotylus naviformis, Centrocestus formosanus, Prosthodendrium pushpai) with 1-1000 individuals per each rat. Describe to Centrocestus formosanus (Heterophyidae) which species the first time found from the rats in Viet Nam. In 1993, Nguyen Thi Le and Do Duc Ngai found this species from the birds, poultries (such as chicken, duck) and freshwater fishes. In the world, this species were found from Amphibian in Thailand, Laos, Philippines and Hong Kong. This result also complete 5 parasitic trematodes species (P. muris, C. formosanus, P. pushpai, D. vietnamensis and N. naviformis) to new host of house rat.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn