Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Analyzing Electronic Word of Mouth Intention for Shopping Websites: A Means-End Chain Approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quyen Phu Thi Phan, Adriana A. Amaya Rivas & Tuya Bat
Nơi đăng: Journal of Internet Commerce; Số: https://doi.org/10.1080/15332861.2019.1595361;Từ->đến trang: https://doi.org/10.1080/15332861.2019.1595361;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Using a means-end chain (MEC) approach, this article proposesa comprehensive and integrative conceptual model ofthe antecedents of electronic word of mouth (eWOM) intention.It examines the effects of website attributes on eWOMintention, a topic that has not been explored in its relation tothese attributes. Hypotheses are tested using partial leastsquares (PLS) modeling of data from 290 online customers inTaiwan. Attitudes toward websites and brand attitudes arefound to mediate the link between website attributes andeWOM intention. The moderating effects of website trustworthinessand gender are found to influence the relationshipbetween website attributes and consumer attitudes. This studycontributes to the knowledge of the effects of website designthat encourage consumers to provide positive eWOM whenpurchasing clothes via a website and provides some practicalsuggestions for online retailers.
[ 5.pq_journal of internet commerce.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn