Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multivariate Granger Causality and the Interrelationship between Foreign Direct Investment, Gross Domestic Investment, Inflation, and Exchange Rate in Vietnam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Wann Yih-Wu, Quyen Phu Thi Phan, Adriana A. Amya Rivas
Nơi đăng: International Conference: The Economy of Vietnam in the Intergration Period: Opportunities and Challenges; Số: 1(2);Từ->đến trang: 419-428;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn