Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Antecedents Of Existing And New Products Selling: A Job Demands resources (Jd-R) Conceptual Model
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Adriana A. Amaya Rivas, Phan Thi Phu Quyen, Jorge Luis Amaya Rivas
Nơi đăng: DOKBAT 13th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers; Số: ISBN 978-80-7454-654-9;Từ->đến trang: 10-20;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn