Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phan Thị Phú Quyến; Thành viên:  
Số: T2016-04-12 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

  • Phan Thị Phú Quyến (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Tạp chí KHKT. Số 5(01). 
  • © Đại học Đà Nẵng
     
     
    Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
    Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn