Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Học kỳ doanh nghiệp - một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân cao đẳng các ngành xây dựng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng và Đô thị; Số: 47;Từ->đến trang: 69-71;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, tình trạng thất nghiệp của các cử nhân đại học và cao đẳng ở Việt Nam đang có xu hướng tăng. Điều này cho thấy, chất lượng đào tạo còn thấp và chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Bài viết nêu lên vai trò của yếu tố trải nghiệm thực tế trong đào tạo và đề xuất áp dụng học phần Học kỳ doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho cử nhân cao đẳng các ngành xây dựng.
ABSTRACT
Today, the unemployment rate among graduate students in Vietnam is creasing. This shows that the training quality is still low and does not meet the social needs. This article states the role of practical experiencing factor in training and proposes Business semester in order to enhance the training quality for construction college bachelors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn