Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,463

 Từ Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020, tìm hiểu những yếu tố tác động tích cực đến chất lượng giáo viên tiếng Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hòa*
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 60;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để minh chứng rằng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 ảnh hưởng tốt đến chất lượng dạy và học ngoại ngữ, bài báo này khái quát cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án. Sau đó nghiên cứu các nhóm yếu tố tác động đến chất lượng của đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Những yếu tố này chính là xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ, nghiệp vụ sư phạm, nâng cao kiến thức, các kỷ năng thực hành, và rà soát, đánh giá họ để giúp họ biết được năng lực thực sự của mình để phấn đấu đạt được chuẩn mực cần thiết mà xã hội và thực tế yêu cầu. Quá trình khảo sát, đánh giá giáo viên và học sinh cũng chính là bước nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Cuối cùng, bài báo đưa ra một số đề xuất để tiếp túc thực hiện Đề án tốt hơn và nâng cao chất lượng GVTA hơn nữa.
ABSTRACT
To prove that the National Project of Foreign Languages 2020 affects teaching and learning English in a better way, this paper generalizes the aims and objectives, the tasks and the solutions of this Project. Then, it investigates the groups of factors that positively impact on English teachers’ quality. These groups of factors are building the curriculum of improving English teachers’ language performance and professionalism, giving them more chance to increase their knowledge and skills by carrying out the curriculum,helping them identify their real levels English to try to reach the required standard The last group is to prepare the system of testing and evaluating teachers and learners of English for making English learning – teaching process better. In conclusion, the writer suggests some ideas to implement the Project as it is expected: having strategic and concrete plans to make the project more effective by drawing experiences from having realized the Project and consolidating the group of consultants.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn