Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Terms of Sensory Perception in English and Vietnamese Metaphorical Expressions of Love
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ho Trinh Quynh ThuPhan Van Hoa
Nơi đăng: International Journal of Language and Linguistics; Số: 4(2);Từ->đến trang: 47-56;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The terms of sensory perception metaphorically used to express love are rather diversified in English and Vietnamese poetry. All five senses are exploited for different purposes of love expression. They contribute to the variety in love and help it easier to understand. In the light of the conceptual metaphor theory, fifteen source domains for love are found underlying 1190 sensory perception expressions (549 English and 641 Vietnamese). All the conceptual metaphors and many of the metaphorical expressions are the same in the two languages. These resemblances may be explained by the universality of metaphor and of the conceptual organization of sensory perception in human brain. However, coming from two different cultures, these terms are not completely similar between English and Vietnamese
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn