Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,745

 Khảo cứu phương thức dịch mệnh đề hành vi mơ hồ trong tiếng Anh sang tiếng Việt trên cơ sở đảm bảo tính tương đồng về nghĩa ý niệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa*; TS. Trần Hữu Phúc*; Nguyen Thi Tu Trinh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 96;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự lưu tâm đến dịch thuật ngày càng lớn cùng với nhu cầu giao lưu và toàn cầu hóa càng rộng, làm nẩy sinh nhiều vấn giao tiếp liên văn hóa. Dịch và lý luận dịch đóng vai trò rất quan trọng để đẩy nhanh quá trình tìm hiểu và giao lưu văn hóa giữ các dân tộc. Với tinh thần đó, chúng tôi khảo cứu các phương thức dịch mệnh đề hành vi mơ hồ từ tiếng Việt sang tiếng Anh dưới góc nhìn ngữ pháp chức năng của Halliday [7]. Chúng tôi lưu ý sâu đến vấn đề nghĩa và sự chọn lựa phương thức dịch thông qua các lớp nghĩa. Khảo sát cho thấy có những khác biệt lớn đứng về mặt chọn lựa từ vựng-ngữ pháp cũng như chọn lựa diễn trình trong hệ thống tác thể khi dịch mệnh đề hành vi mơ hồ về nghĩa biểu hiện qua các diễn trình “ thừa ”, hai mặt. Nghiên cứu này nhấn mạnh đến tính khả thi khi dùng ngữ vực như là công cụ đánh giá tính tương đương về nghĩa được thể hiện trong quá trình chuyển nghĩa.
ABSTRACT
Interest in translation has become deeper alongside fast-growing demand in human exchangewith intercultural communication issues. Translation has a crucial role in fostering understanding and exchanging cultures. We, therefore, conduct a study to investigate the translation of indeterminate behavioral clauses from Vietnamese to English in Halliday‘s perspective of ideational metafunction [7]. We pay attention to meaning and choice in translation as well as various strands of meaning according to the function performed by language. In other words, we are in favor of meaning choices rather than stylistic choices. The findings show that there are significant differences in terms of lexico-grammatical choices and process selections in transitivity system relating to translating indeterminate behavioral clauses with ambiguous and “dumb” processes, as well as understanding behavioral clause complex from English to Vietnamese. In addition, this study emphasizes the feasibility of using register in functional grammar as a tool for assessing the equivalence carried out by translators in the translation process
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn