Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thế giới kinh nghiệm trong các bản tin và xã luận tiếng Việt từ góc nhìn ngữ pháp chức năng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Văn Hoà, Phan Thị Thuỷ Tiên
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 3(38);Từ->đến trang: 186-193;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với nhu cầu đọc báo ngày càng cao để nắm bắt thông tin hay kiến thức về các sự tình, con người còn đi sâu nghiên cứu cách hành chức của ngôn ngữ báo chí trong việc mô tả kinh nghiệm về thế giới.Theo quan điểm ngữ pháp chức năng, hệ thống chuyển tác phân thế giới kinh nghiệm ra thành một tập hợp các kiểu quá trình, mỗi quá trình bao gồm ba thành phần: Quá trình, Tham thểChu cảnh. Halliday mô hình hoá kinh nghiệm bằng một vòng tròn trong không gian liên tục như một biểu đồ màu sắc; trong đó đỏ, lam và vàng là ba màu chính tượng trưng cho các quá trình vật chất, tinh thần, quan hệ; còn lục, chàm và da cam là ba màu nằm trên các đường ranh giới tượng trưng cho quá trình phát ngôn, hành vi, tồn tại. Vấn đề đặt ra là thế giới kinh nghiệm trong báo chí có gì khác biệt so với mô hình kinh nghiệm phổ quát đưa ra bởi các nhà ngữ pháp chức năng? Bài viết này nhằm khái quát lại mô hình kinh nghiệm theo quan điểm ngữ pháp chức năng và mô hình gợi ý cho phân tích kinh nghiệm trong văn bản. Từ đó, tác giả sẽ phân tích kinh nghiệm trong các bản tin và xã luận tiếng Việt để thiết lập mô hình thế giới kinh nghiệm trong hai loại văn bản này. Cuối cùng, khảo sát các mô hình sẽ chỉ ra những đặc trưng lý thú của thế giới kinh nghiệm trong tin và xã luận tiếng Việt từ góc nhìn ngữ pháp chức năng.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Along with the higher need to read newspapers to grasp information or knowledge of state of affairs, people endeavor to make a deep exploration into the functions of journalism language in representing experience of the world. In the view of Functional Grammar, the Transitivity system construes the world of experience into a manageable set of process types, each of which includes three components: Process, Participants, and Circumstances. Halliday modeled experience in a circle within a continuous space as a colour diagram, among which red, blue, and yellow are primary colours symbolizing material, mental and relational processes, and green, purple, and orange along the borders symbolize verbal, behavioural and existential processes. An arising problem is in what ways the experience world in newspapers differs from the general experience model figured by the functionalists. This paper aims at summarizing a modeling experience in the view of Functional Grammar and a suggested model for experiential analysis in texts. Then, the authors will analyze experience in Vietnamese news and editorials to set up a model of experience world in these two types of text. Last, an exploration into the models will point out the interesting features of the world of experience in Vietnamese news and editorials in the view of Functional Grammar
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn