Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng dụng WIKILIS trong phương thức học tập kết hợp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa V Phan, Asoc. Prof. & Long V Nguyen, Ph.D
Nơi đăng: Conference proceedings: Glocal,l Manila, Philippines; Số: Glocall 2011;Từ->đến trang: 36-43;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The major focus of this presentation is to explore if the collaborative potential offered by wikis translates into actual practice. The peer review process of the 20 groups is analysed below. It is necessary to reiterate that the unit for analysis for the peer review is sentential meaning units, rather than episodes, as used for the previous synchronous discussion. An entry may be composed of several sentential comment units. A comment, as used throughout the discussion below, therefore, is equivalent to a sentence. Overall, this chapter of the results analysis aims to answer the second research question regarding the nature and effectiveness of ACMC peer review as compared with the traditional pen-and-paper peer review as part of the collaborative learning process.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn