Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,274

 Thiết kế hệ thống nhu cầu cho việc xây dựng Phần mềm quản lý sinh viên.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Hồng Phong
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(3) 2012;Từ->đến trang: 109 - 113;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung của bài viết tập trung đề cập đến hệ thống những nhiệm vụ, những nhu cầu cần thiết cho công tác quản lý sinh viên, từ đó làm cơ sở để thiết kế phần mềm tin học nhằm giải quyết bài toán quản lý sinh viên trong quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ.
ABSTRACT
The contents of the article refers mainly to the major tasks, the need for student management, from which the softwere is designed in order to deal with student management in credit training.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn