Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,328

 Tìm hiểu mối tương quan giữa học lực cấp Trung học phổ thông và học lực bậc đại học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đậi học Đà Nẵng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Phạm Hồng Phong; Thành viên:  Không
Số: T05-16-78 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu và kết quả học lực của sinh viên ĐHSP qua học bạ cấp Trung học phổ thông với kết quả học tập các môn học tương đồng ở đại học để tìm quy luật tương quan về học lực của sinh viên, giúp sinh viên có động lực học tập trên cơ sở xác định được mối tương quan và qua đó kiểm nghiệm được sự đánh giá trong quá trình học tập của 2 bậc học kế tiếp.

Báo cáo khoa học. Lưu tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm - ĐH ĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn