Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,452

 Hoàn thiện quy định về chủ thể trong chế định trách nhiệm sản phẩm theo quy định pháp luật Châu Âu và Nhật Bản, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
Nơi đăng: Hội thảo Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2), thành phố Hồ Chí Minh; Số: 1;Từ->đến trang: 133-137;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn