Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,059

 giáo trình Xã hội học
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Tiến Nam; Đồng tác giả: Đoàn Thị Lan Phương, Nguyễn Mậu Dựng
Nơi xuất bản: Giáo dục Hà Nội; Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: 2000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn