Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,692

 Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ cho các quy trình nghiệp vụ cảu phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Phan Kim Tuấn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  1. Võ Hoàng Nha
2. Phạm Ngọc Châu
Số: T2013-04-36 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn