Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,124

 Tổng hợp và phân tích đặc trưng hóa lý của xúc tác Pt/TiO2 trên nền silicon wafer cho quá trình oxi hóa khí CO
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Manh-Duy Phan (a,b*), Sébastien Donet (a), Chloé Thieuleux (b) a) Laboratory for Innovation in New Energy Technologies and Nanomaterials- LITEN CEA Grenoble, France b) Laboratory of Chemistry, Catalysis, Polymers and Processes (UMR 5265) - CPE Lyon France*Corresponding author: manh-duy.phan@cea.fr
Nơi đăng: Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013, Herceg Novi, September 2-6, 2013; Số: Materials Research Society of Serbia, Yucomat 2013;Từ->đến trang: 13-13;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
From the surface of planar silicon wafer, some catalyst systems are elaborated on silicon surface using MOCVD process. Among them, the system which contained the Platinum nanoparticles (diameter < 5nm) distributed on a porous TiO2 anatase thin film is considered as the most interesting system due to it sensibility and it reactivity as a carbon monoxide oxidation catalyst at temperature range of 70°C-200°C.The characterization results showed the influence of catalyst preparation step (TiO2 deposition, Pt deposition, platinum particle size, metal loading..) into the final reactivity of catalytic system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn