Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,736,215

 Resource Allocation for Virtual Service Based on Heterogeneous Shared Hosting Platforms
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Nhut Pham, Thu Huong Nguyen
Nơi đăng: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems; Số: 1;Từ->đến trang: 51-60;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays, one of the issues in cloud computing is resource optimizing for virtual services to enhance IaaS service performance and meet the requirements of resource exploitation effectively. In this paper, we seek the approach of multi-dimensional resource allocation based on heterogeneous shared hosting platforms for virtual services. We construct the problem as an optimized formulation that uses a linear programming to minimize the number of physical machines. The solution for this formulation is applying the Greedy algorithms to solve and evaluate via emulation-based program.
ABSTRACT
Nowadays, one of the issues in cloud computing is resource optimizing for virtual services to enhance IaaS service performance and meet the requirements of resource exploitation effectively. In this paper, we seek the approach of multi-dimensional resource allocation based on heterogeneous shared hosting platforms for virtual services. We construct the problem as an optimized formulation that uses a linear programming to minimize the number of physical machines. The solution for this formulation is applying the Greedy algorithms to solve and evaluate via emulation-based program.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn