Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,602,800

  Work experiences:
- 2019 - 2020: National consultant for Waste management project in Danang City: "Studying on A Pilot of Waste separation at source and recyclables recovery in A apartment in Cam Le District, Danang City, Vietnam" (Project ID: A-19.1005) - hired by UNDP ($10,000) 
- 2020-2021: National consultant for Waste management project in Danang city: "Establish a Pilot model of Integrated Solid Waste Management System Aims for Optimizing Waste Separation and Recycling towards Reducing Waste Generation at source - Case study in Danang City" - funded by UNDP ($120.000)
- 2020-2021: Consultant for Danang government in Waste management project "Planning and Conducting Programme of Milk Box Collection at Preschools for recycling" - hired by the government of Danang City (DONRE), funded by UNDP, GEF-SGP and Tetra Park Lt.Co,
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn