Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,304

 Concrete Permeability and Its Measurements
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Q.T. Phung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: (4)45;Từ->đến trang: 250-258;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong hầu hết các tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật hiện nay sử dụng cường độ nén tiêu chuẩn làm chỉ tiêu đánh giá độ bền của bê tông. Tuy nhiên ngày nay người ta cho rằng tính thấm – khả năng của vật liệu chống lại sự xâm nhập của chất lỏng dưới tác dụng của áp lực – dường như là một chỉ tiêu có thể đặc trưng cho độ bền bê tông thay cho cường độ nén. Dù tính thấm của vật liệu trên nền chất kết dính vô có tầm quan trọng như vậy nhưng cho đến nay vẫn chưa có một phương pháp xác định nào được chấp nhận rộng rãi. Bài báo này nhằm tổng kết lại các phương pháp xác định đã có đồng thời đề xuất một phương pháp xác định tính thấm trong phòng thí nghiệm.
ABSTRACT
In many codes and specifications, the standard compressive strength of concrete is used as such a durability criterion. However, at present, it is believed that permeability, the relative resistance of a material to fluid transmission under pressure, seems to be a very good parameter for characterizing durability in concrete. Despite the importance of permeability of cementitious materials, to date no widely accepted technique for quantifying material permeability has been developed. This paper is aimed to review existing methods and propose a method to measure the permeability in laboratory.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn