Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pttai' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phạm Thị Tài
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,704

 
Mục này được 1369 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Tài
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/10/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử Nhân Anh; Tại: Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Anh, 131 Lương Nhữ Hộc
Điện thoại: 0236 3699693; Mobile: 
Email: pttai@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Khoa Anh từ năm 2010 đến nay.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VIẾT THEO NHÓM TRÊN FACEBOOK CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Phạm Thị Tài. Mã số: T2017 - 05 - 13. Năm: 2018. (Jun 11 2018 3:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN NĂM MỘT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Phạm Thị Tài. Mã số: T 2015-05-16. Năm: 2015. (Mar 29 2017 3:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: AN INVESTIGATION INTO SOME FACTORS INFLUENCING TO STUDENT’S MOTIVATION TO LEARN SPEAKING ENGLISH OF THE FIRST-YEAR STUDENTS AT ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES – DANANG UNIVERSITY – VIET NAM. Authors: Phạm Thị Tài. ELE Publishing, Asian EFL Journal, December 2016; ISSN: 1738 – 1460, Volume 04. No: ISSN: 1738 – 1460. Pages: Volume 04. Year 2016. (Jun 11 2018 3:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn