Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Smart door lock system using Bluetooth technology & Raspi Pi3
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Anh Tuan, Nguyen Le Tung Khanh, Phan Trong Thanh
Nơi đăng: The 2018 International Conference on Smart Schools - ICSS 2018 - ISBN: 978-604-79-2000-6; Số: 2;Từ->đến trang: 40-48;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
To build smart schools, infrastructure development, information technology solutions,intelligent classrooms must be prioritized equipment. This paper presents a smart classroom control system which is based on the Bluetooth wireless technology. We also designed an Android mobile application and a built-in hardware prototype. Hardware prototype integrated into the door system is designed with the Raspi Pi3 board with the main focus is the ability to lock and unlock. Employees use their Android phone to open access via Bluetooth technology. With the goal of the proposal being low implementation costs and building on open source code, the system can be widely used in smart schools.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn