Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,021

 Joint Spatial Geometric and Max-margin Classifier Constraints for Facial Expression Recognition Using Nonnegative Matrix Factorization
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Trong Thanh ; Đoàn Văn Thắng
Nơi đăng: International of Journal of Machine Learning Networked Collaborative Engineering ( IJMLNCE); Số: ISSN 2581-3242 Vol.3 No.3 2019;Từ->đến trang: 125-134;Năm: 2020
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Based on the constrained non-negative matrix factor algorithm, the article presents a new approach to facial recognition recognition. Our proposed method incorporated two tasks in an automatic expression analysis system: facial feature extraction and classification into expressions. To obtain local and geometric structure information in the data as much as possible, we amalgamate max-margin relegation into the constrained NMF optimization, resulting in a multiplicative updating algorithm is additionally proposed for solving optimization quandary. Experimental results on JAFFE dataset demonstrate that the effectiveness of the proposed method with improved performances over the conventional dimension reduction methods.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn