Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,865

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhóm từ tiếng Anh thông tục được dùng trong giao tiếp công việc. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương. tạp chí Ngôn ngữ học và đời sống vào tháng 9/2018. Số: 9(276)2018. Trang: 98-103. Năm 2018. (Dec 9 2018 12:27PM)
[2]Bài báo: Phát triển kỹ năng viết của người Việt học tiếng Anh qua tương tác trên các trang web . Tác giả: ThS. Phạm Thị Thu Hương. tạp chí Ngôn ngữ học và đời sống vào tháng 4/2017. Số: số 4 (258)2017, ISSN 0868-3409. Trang: 34-38. Năm 2017. (Jun 23 2018 3:35PM)
[3]Bài báo: Khảo sát kỳ thi trực tuyến do Trường ĐHNN thực hiện và những giải pháp đề xuất cho việc triển khai bài thi xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc ĐHĐN. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương.  Listening Comprehension Assessment on Learners’ Listenng skills: A Shortcu to English Communicative Orientation Development. Số:  Listening Comprehension Assessment on Learners’ Listenng skills: A Shortcu to English Communicativ. Trang: 14-17. Năm 2015. (Jun 17 2017 12:51PM)
[4]Bài báo: Đánh giá năng lực nghe hiểu của người học ngoại ngữ - Một phương thức phát triển định hướng giao tiêp tiếp tiếng Anh cho người học. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương & Nguyễn Văn Tuyên. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “KHXD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “KHXD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không c. Trang: 36-39. Năm 2015. (Jun 17 2017 12:57PM)
[5]Bài báo: Quản lý hoạt động học theo nhóm trong và ngoài lớp học của sinh viên khoa công nghệ thông tin khi học Tiếng Anh chuyên ngành. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ IV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: 14. Trang: 70-73. Năm 2008. (Jun 17 2017 12:00PM)
[6]Bài báo: Một số biện pháp tăng cường kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên khi học tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật.. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ III Trường Đại học Ngoại ngữ. Số: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ III Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2004. Trang: 69-72. Năm 2004. (Jul 19 2016 9:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: How effective are EFL software programs for English learning in Vietnamese higher education context?. Authors: Phạm Thị Thu Hương & Nguyễn Văn Long. Hội thảo quốc tế ICSHT 2018 (the 2nd international conference on social sciences, humanities and technology ) tháng 8.2018 tại Penang, Malaysia; ISBN - 978-967-15744-0-9. No: 8/2018. Pages: 225-232. Year 2018. (Dec 9 2018 12:19PM)
[2]Article: Applying Blended learning in teaching English at the University of Da Nang, Viet Nam. Authors: ThS. Phạm Thị Thu Hương. The Asian Conference on Language Learning Proceeding 2018. No: ISSN 2186-4691. Pages: 209-216. Year 2018. (Jun 17 2017 1:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn