Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số biện pháp tăng cường kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên khi học tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ III Trường Đại học Ngoại ngữ; Số: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ III Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2004.;Từ->đến trang: 69-72;Năm: 2004
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên kêt quả khảo sát thực tế về tình hình học tập tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật, Đại học Đà nẵng , bài bài nêu lên được các thuận lợi và khó khăn khi dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khối ngành kỹ thuậtt trường Đại học Kỹ thuật và đề xuất một số chiến lược để cải thiện kỹ năng đọc hiểu cho đối tượng sinh viên này khi học tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn