Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá năng lực nghe hiểu của người học ngoại ngữ - Một phương thức phát triển định hướng giao tiêp tiếp tiếng Anh cho người học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hương & Nguyễn Văn Tuyên
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “KHXD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN; Số: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “KHXD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không c;Từ->đến trang: 36-39;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết mô tả tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của người học thông qua cách thức đánh giá kỹ năng nghe hiểu của họ.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn