Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,061

 Phân tích rủi ro của dự án Thủy Điện ĐăcLây bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS Phạm Thị Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường; Số: 24/2009;Từ->đến trang: Trang 113 ÷ trang 119;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dự án thủy điện Đăk Lây sau khi được xây dựng sẽ tạo ra nhiều giá trị về kinh tế, văn hoá-xã hội, môi trường trong huyện Tu Mơ Rông nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung. Đó là nguồn phát điện, bổ sung thêm nguồn điện tại chỗ, góp phần chủ động nguồn điện khi có sự cố lưới điện quốc gia. Nội dung của bài báo này nhằm đánh giá mức độ rủi ro của dự án theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Kết quả tính toán cho phép đánh giá hiệu quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên đến dự án, đồng thời đưa ra kiến nghị trong việc lựa chọn hàm phân phối sử dụng trong phân tích rủi ro của các dự án thủy điện.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT

Dak Lay hydroelectric project was built, which will create many account about economics, cultural - social, environmental in Tu M¬ R«ng district aside and  in Kon Tum province generally speaking. That is atom, to add electricity in home, contribution voluntary electricity when have occasion. This paper presents the method of determination of risk of the plant with the Monte carlo simulation. The calculation results allow to evaluate the efficient of random element to the plant, forward to in choose functional distribution which use, its served for risk calculation and analysis of the hydroelectric project.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn