Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,348

 Một số đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp công trình ở Việt Nam
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS Phạm Thị Trang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 27/2009;Từ->đến trang: Trang 27 ÷ trang 33;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để tạo nên sự công bằng và tính minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh cao trong lĩnh vực xây dựng, vấn đề nghiên cứu và hoàn thiện công tác đấu thầu xây dựng cần phải được quan tâm để tạo nên sự phù hợp trong thời kỳ hội nhập toàn cầu hóa hiện nay. Bài báo đã nghiên cứu quy trình đấu thầu xây lắp nước ta hiện nay, trên cơ sở thực trạng, phân tích kinh nghiệm, so sánh với quy trình đấu thầu của các nước và tổ chức trên thế giới, bài báo đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Việt Nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

To create fairness and transparency, ensuring competitive in the field of construction, issues research and complete construction bidding work should be concerned to create the appropriate period integration of globalization today..

The article studies the bidding process for construction and installation of water is present, based on the actual situation, analysis of experience, compared with the bidding process of the countries and organizations around the world, the article offers some suggested to improve the work of bidding in Vietnam

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn