Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,988

 Nghiên cứu xây dựng quy trình quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Trang; Thành viên:  
Số: T - 2016 - 02 - 39 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế
Trên cơ sở Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến rủi ro và quản trị rủi ro. Đề tài đã nghiên cứu hoàn thiện Quy trình quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện các hợp đồng Kinh tế trong hoạt động Xây dựng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn