Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ベトナム語母語話者による日本語アスペクト複合動詞の習得 (Acquisition of Japanese Aspectual Compound Verbs by Vietnamese Native Speakers)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PHAM Thi Thanh Thao
Nơi đăng: Tokyo University of Foreign Studies; Số: International Workshop;Từ->đến trang: 1;Năm: 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 2019\2019m010d04_14_52_40190621_1_2.jpg ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn