Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,627

 複文におけるアスペクト・接続表現の習得と母語の影響:日本語学習者コーパスI-JASの「語り」における日本語・中国語・ベトナム語・英語母語話者の比較 (The Acquisition of Aspectual and Connective Expressions in Compound Sentences and the Influence of Native Language: A Comparison of Narratives by Japanese, Chinese, Vietnamese and English Native Speakers in the I-JAS Japanese Learner Corpus)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: 望月圭子,小柳昇,PHAM Thi Thanh Thao
Nơi đăng: 国立国語研究所 National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL); Số: 日本語学習者コーパス「I-JAS」完成記念シンポジウム;Từ->đến trang: 1;Năm: 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 20200620_21_ i-jas_symposium.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn