Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,266

 日本語学習者コーパスに見られる複合動詞の習得―ベトナム語母語話者による産出実態― (Production of Compound Verbs by Vietnamese Learners of Japanese: A Learner Corpus Study)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi Thanh Thao
Nơi đăng: 日本語教育方法研究会 Japanese Language Education Methods (JLEM); Số: 27-1;Từ->đến trang: 126-127;Năm: 2021
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study used short essays from the learner corpus I-JAS to examine the production of compound verbs by Vietnamese learners of Japanese. Instances of ‘non-use’ were expected to be more frequent in the database. The results indicate that the frequency and variety of compound verbs are lower among native speakers of Vietnamese than among Japanese native speakers. This study covers compound verbs expressing directional path of motion like hairi-komu, tobi-komu and tobi-dasu. Despite equivalent expressions existing in their native language, even intermediate-level Vietnamese learners are incapable of producing these compound verbs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn