Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,310

[1] Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi. Số: 140/2011/KT. Năm: 2011.
[2] Đạt thành tích Tốt nghiệp thủ khoa Ngành. Số: 4502/QĐKT. Năm: 2011.
[3] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014. Số: QĐ/ĐTN. Năm: 2014.
[4] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên nhiệm kỳ 2013 - 2014. Số: 33QĐ/ĐTN. Năm: 2014.
[5] Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Số: 166/PHKT. Năm: 2014.
[6] Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Số: 255/PHKT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn