Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,647

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải. Tác giả: Phạm Văn Kiên2, Ngô Văn Dưỡng1, Lê Kim Hùng2, Lê Đình Dương2. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 3(124).2018. Trang: 38-42. Năm 2018. (Jun 17 2018 5:33PM)
[2]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Dương Minh Quân; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TẠO SỐ LIỆU NGẪU NHIÊN ĐỂ MÔ PHỎNG GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH TĨNH CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 87. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CHO RƠLE KỸ THUẬT SỐ SEL-387A BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP. Tác giả: Phạm Văn Kiên*, Hoàng Trần Thế. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 56. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss. Tác giả: ThS. Phạm Văn Kiên*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 29. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[6]Bài báo: Studying and building programme for simplifying electrical network diagram using Gaussian elimination algorithm. Tác giả: ThS. Phạm Văn Kiên*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; TS. Lê Đình Dương; ThS. Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 6(91)-2015. Trang: 21-26. Năm 2015. (Jun 26 2015 9:17AM)
[7]Bài báo: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Fow Methodologies. Tác giả: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA). Số: 978-1-5090-1237-4. Trang: 1-5. Năm 2015. (Mar 13 2018 2:15PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm hệ thống điện đa chức năng . Tác giả: Phạm Văn Kiên. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(64).2013. Trang: 60-64. Năm 2013.
(Jun 20 2013 4:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Methodology for Assessing Stability of Power Systems According to Load Changes Considering Uncertainty, Engineering. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh. Technology & Applied Science Research. No: Vol. 8, No. 2. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Jun 17 2018 5:25PM)
[2]Article: A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit. Authors: Van Duong Ngo; Dinh Duong Le; Kim Hung Le; Van Kien Pham and Alberto Berizzi. Energies, www. mdpi.com/ journal/ energies. No: Energies 2017, 10(8), 1163;. Pages: 1163-1177. Year 2017. (Jun 17 2018 5:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn