Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,994

 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TẠO SỐ LIỆU NGẪU NHIÊN ĐỂ MÔ PHỎNG GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH TĨNH CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Đình Dương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(114).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 87;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thực tế vận hành hệ thống điện (HTĐ) các thông số vận hành và cấu trúc lưới thay đổi một cách ngẫu nhiên, vì vậy để tính toán phân tích chính xác tính chất các trạng thái vận hành của HTĐ cần phải xét đến các yếu tố bất định của thông tin đầu vào. Để xây dựng các mô hình mô phỏng nghiên cứu các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến yếu tố bất định cần có các bộ tạo số liệu ngẫu nhiên giả định. Bài báo trình bày kết quả thiết kế chế tạo bộ tạo số liệu ngẫu nhiên để mô phỏng các đặc tính ngẫu nhiên của các yếu tố trong HTĐ. Bộ tạo số liệu ngẫu nhiên được sử dụng kết hợp với các thiết bị thí nghiệm của hãng LabVolt để xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định HTĐ IEEE 9BUS có xét đến các yếu tố bất định. Kết quả có thể áp dụng để xây dựng các bộ tạo số liệu ngẫu nhiên mô phỏng các phần tử HTĐ dùng cho các nghiên cứu thực nghiệm.
ABSTRACT
In practical operation of power systems, operating parameters and grid configuration change randomly; hence, in order to exactly calculate and analyse chracteristics of operation status of power systems, uncertainty of input information must be taken into account. To build simulation models to study operation modes of power systems considering uncertainty, random number generators are needed. This paper presents the result of designing and manufacturing a random number generator to simulate random features of factors in a power system. The random number generator is used together with laboratory equipment of LabVolt to build a model for modelling and monitoring stability of IEEE 9BUS system considering uncertainties. Obtained results can be applied to build random number generators for modelling elements in power systems for experimental study.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn