Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,063

 A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Duong Ngo; Dinh Duong Le; Kim Hung Le; Van Kien Pham and Alberto Berizzi
Nơi đăng: Energies, www. mdpi.com/ journal/ energies; Số: Energies 2017, 10(8), 1163;;Từ->đến trang: 1163-1177;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
For power systems with long-distance ultra-high-voltage (UHV) transmission lines, powertransmission limits are often determined by static stability limits. Therefore, the assessment ofstability and finding solutions to improve the stability reserve are essential for the operation of thesystem. This article presents an analytical approach to construct limit characteristics according tostatic stability conditions on a power plane. Based on the approach proposed, a program is developedand tested on a system with long-distance UHV transmission lines, showing a good performance.
ABSTRACT
For power systems with long-distance ultra-high-voltage (UHV) transmission lines, powertransmission limits are often determined by static stability limits. Therefore, the assessment ofstability and finding solutions to improve the stability reserve are essential for the operation of thesystem. This article presents an analytical approach to construct limit characteristics according tostatic stability conditions on a power plane. Based on the approach proposed, a program is developedand tested on a system with long-distance UHV transmission lines, showing a good performance.
[ 1_bai bao scie 2017_energies-10-01163.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn