Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,659

 A Methodology for Assessing Stability of Power Systems According to Load Changes Considering Uncertainty, Engineering
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh
Nơi đăng: Technology & Applied Science Research; Số: Vol. 8, No. 2;Từ->đến trang: 2758-2763;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
An increase in load capacity during the operation of a power system usually causes voltage drop and leads to system instability, so it is necessary to monitor the effect of load changes. This article presents a method of assessing the power system stability according to the load node capacity considering uncertainty factors in the system. The proposed approach can be applied to large-scale
ABSTRACT
An increase in load capacity during the operation of a power system usually causes voltage drop and leads to system instability, so it is necessary to monitor the effect of load changes. This article presents a method of assessing the power system stability according to the load node capacity considering uncertainty factors in the system. The proposed approach can be applied to large-scale
[ 2018\2018m06d017_17_25_112_1892-5104-1-PB.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn