Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,511

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Lê Uyên Thục
Đề tài: Phân tích thông minh tín hiệu video để hiểu hành vi con người
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam and University of Washington, USA

 2011

 2016

[2]Nguyễn Thị Khánh Hồng
Đề tài: Low-cost embedded system for video processing
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Nice Sophia Antipolis, France and Danang University of Science and Technology, Vietnam

 2011

 2015

[3]Trần Đức Hải
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp giảm nhiễu tiếng vang trong thông tin thoại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[4]Ngô Thị Ý
Đề tài: Video-based fall detection

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[5]Huỳnh Trọng Nguyên
Đề tài: Reverberance compression for improving speech quality

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[6]Thái Văn Tiến
Đề tài: Echo cancellation design using DSP TMS320C6713

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[7]Trương Lê Phương Anh
Đề tài: Speech concealment for speech quality improvement in IP network

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[8]Nguyễn Thị Kim Uyên
Đề tài: Speaker segmentation and localization under harsh environtments

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[9]Phạm Văn Phát
Đề tài: Noise reduction for speech enhancement

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[10]Ngô Minh Đức
Đề tài: Packet recovery in MPLS

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[11]Đoàn Xuân Phong
Đề tài: Study of SLM and its applications in reducing PAPR factor in OFDM

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[12]Michael Stadtschnitzer
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Graz University of Technology

 2008

 2008

[13]Friedrich Shaefer
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Graz University of Technology

 2008

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn