Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,562,803

  Hoàn thành Workshop Texas Instruments tại Châu Âu, 2008
Hoàn thành lớp bồi dưỡng Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, 2010
Tham gia Trường hè Mechatronics Japan-USA-Vietnam, 2012
Hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo HEEAP, 2010, 2012, 2014
Hoàn thành khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, 2014
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn