Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,139

 Đánh giá khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mộc mỹ nghệ truyền thống Kim Bồng thông qua hỗn hợp tiếp thị quốc tế (marketing quốc tế)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Số: 1(05)/ 2014;Từ->đến trang: 93-101;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh. Do đó cải thiện khả năng cạnh tranh là một trong những điều quan trọng nhất để tồn tại. Điều này là thực sự cần thiết cho các làng nghề truyền thống. Làng nghề, vốn không chỉ là một hình thức kinh doanh thương mại mà còn là một yếu tố văn hóa của một quốc gia. Ngoài ra, xuất khẩu tại chỗ là một cách để các doanh nhân phát triển doanh nghiệp của họ trong môi trường kinh tế toàn cầu. Vì vậy mục đích của bài nghiên cứu này là điều tra khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mộc Kim Bồng, Hội An, Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá thực tế các yếu tố trong hỗn hợp marketing quốc tế ảnh hưởng mức độ nào đến khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mộc Kim Bồng, bài viết góp phần đưa ra những đóng góp cho việc cải thiện khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mộc này.
ABSTRACT
When integrating into the world economy, Vietnamese businesses have to face with many competitors. Thus improving their competitive abilities is one of the most important things to survive. This is really necessary for the traditional village. It is not only one kind of business but also a cultural factor of one country. In addition, on-site export is one way the entrepreneurs build up their businesses in global economic environment. Therefore the aim of this report is to investigate on–site export capability of Kim Bong handicraft village in Hoi An. After investigating how and what extent the four Ps of international marketing influence to the on-site export of Kim Bong handicraft village, the report give some points to improve the on-site export of this village.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn