Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,175,219

 Đánh giá khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng mộc mỹ nghệ truyền thống Kim Bồng thông qua hỗn hợp tiếp thị quốc tế (marketing quốc tế)
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Minh Tâm; Thành viên:  
Số: T2013-04-29 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

Đề tài nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng nghề truyền thống nhằm duy trì và phát triển loại hình này trong tương lai. Nói một cách khác, đề tài sẽ nghiên cứu các dữ liệu để đánh giá khả năng xuất khẩu tại chỗ thực tế của làng nghề và đề xuất một số định hướng để phát triển kinh doanh. Những mục tiêu này được cụ thể như sau:

 

1. Đưa ra định nghĩa về khả năng xuất khẩu tại chỗ trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, các thành phần của khả năng xuất khẩu tại chỗ và những thành phần nào đóng góp quan trọng nhất đến khả năng xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp.

 

2. Chỉ ra và phân tích tình hình xuất khẩu tại chỗ của làng nghề truyền thống, mà cụ thể trong trường hợp nghiên cứu tại làng mộc Kim Bồng, Hội An, Việt Nam để có cái nhìn chính xác về khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng nghề hiện nay và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng xuất khẩu tại chỗ cũng như nhân tố nào ảnh hưởng nhiều nhất và tại sao nó thực sự quan trọng.

 

3. Đề xuất giải pháp phát triển khả năng xuất khẩu tại chỗ của làng nghề mỹ nghệ truyền thống dựa vào khả năng và tiềm lực của các làng nghề.      

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn