Tăng Anh Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,933

 
Mục này được 20292 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Anh Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  31/01/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ Thống Số - Chương Trình Tiên Tiến; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Điện tử; Tại: Đại học Leeds
Dạy CN: Kỹ thuật Điện tử
Lĩnh vực NC: Software Defined Networks, Intrusion Detection, Artificial Intelligent
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Từ 2013 - nay: Giảng dạy tại Khoa Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa, Đại hoc Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Predicting mobile networks' behaviors using Linear Neural Networks. Authors: Cuong Pham-Quoc, Tuan Tang-Anh. 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE). No: 978-1-7281-5471-8. Pages: 75-79. Year 2021. (Jun 17 2021 5:26PM)
[2]Article: A Deep Learning Approach Combining Auto-encoder with One-class SVM for DDoS Attack Detection in SDNs. Authors: T Tang, L Mhamdi, S Zaidi, F El-moussa, D McLernon, M Ghogho. Proceedings of the International Conference on Communications and Networking. No: TBD. Pages: TBD. Year 2020. (Apr 21 2020 2:05PM)
[3]Article: DeepIDS: Deep Learning Approach for Intrusion Detection in Software Defined Networking. Authors: TA Tang, L Mhamdi, D McLernon, SAR Zaidi, M Ghogho, F El Moussa. Electronics_5G Enabling Technologies and IoT. No: 9. Pages: 1533. Year 2020. (Dec 16 2020 2:11PM)
[4]Article: Deep Recurrent Neural Network for Intrusion Detection in SDN-based Networks. Authors: T Tang, SAR Zaidi, D McLernon, L Mhamdi, M Ghogho. 2018 IEEE International Conference on Network Softwarization (NetSoft 2018). No: 10.1109/NETSOFT.2018.8460090. Pages: 202-206. Year 2018. (Apr 21 2020 2:01PM)
[5]Article: Deep learning approach for network intrusion detection in software defined networking. Authors: TA Tang, L Mhamdi, D McLernon, SAR Zaidi, M Ghogho. 2016 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM). No: 10.1109/WINCOM.2016.7777224. Pages: 258-263. Year 2016. (Apr 21 2020 1:58PM)
[6]Article: A High Performance VLSI Architecture for Variable Block Size Motion Estimation of H.264/AVC. Authors: Hoai-Huong Nguyen Le, Anh Tuan Tang, Thanh Tung Huynh and Huy Hoang. Proceedings of 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence, Da Nang, Viet Nam. No: xxx. Pages: 77-79. Year 2014. (Sep 29 2014 3:28PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Intrusion Detection in SDN-Based Networks: Deep Recurrent Neural Network Approach Chủ biên: Mamoun Alazab; MingJian Tang. Đồng tác giả: TA Tang, D McLernon, L Mhamdi, SAR Zaidi, M Ghogho. Nơi XB: Springer, Cham. Năm 2019.(Apr 21 2020 2:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn