Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,844

 On cofinitely δ-semiperfect modules
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Van Thuyet, Muhammet Tamer Kosan and Truong Cong Quynh
Nơi đăng: Acta Mathematica Vietnamica; Số: Vol. 33, No. 2;Từ->đến trang: 197-207;Năm: 2008
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Supplemented modules and ⊕-supplemented modules are use-
ful in characterizing semiperfect modules and rings. Recently, the notion
of cofinitely supplemented modules and δ-supplemented modules were intro-
duced as generalizations of supplemented modules. In this paper, ⊕ − cofδ-
supplemented and cofinitely δ-semiperfect modules are defined as generaliza-
tions of ⊕-cofinitely supplemented modules and cofinitely semiperfect mod-
ules. Several properties of these modules are obtained.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn