Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,341

 Về một trường hợp tổng quát của môđun Morphic
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trương Công Quỳnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 5(40);Từ->đến trang: 148-153;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Following ([4]), a right R-module M is called morphic, if for each s of End(M), then M/s(M) isomorphism Ker(s). A ring R is called right morphic, if R is a morphic as right R-module. Some properties and characterizations of rings and modules are studied. A generalization of morphic ring is studied in [2], follwing which, a ring R is called right \pi-morphic, if for each non-zero a of R, there exists a positive integer n such that an non-zero  and  R/anR isomorphism  r(an). In this paper, we consider a generalization of morphic modules and -morphic rings, this is \pi-morphic module. A right R-module M is called \pi-morphic, if for each non-zero s of  End(M), there exists a positive integer n such that sn non-zero  and  M/sn (M) isomorphism Ker(sn ).  Some properties of this class is studied. Some known results are obtained as corollaries.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn