Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,688

 On (semi)regular Morphisms
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan and Le Van Thuyet
Nơi đăng: Communications in Algebra; Số: 41(8);Từ->đến trang: 2933-2947;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Let $M$ and $N$ be right $R$-modules. $Hom(M,N)$ is called regular if for each $f\in Hom (M,N)$, there exists $g\in Hom (N,M)$ such that $f=fgf$. Let $[M,N]=Hom_R(M,N)$. We prove that if $M$ is finitely generated, then $[M,N]$ is regular if and only if every homomorphism $M\to N$ is locally split.
In this paper, we also study the substructures of $Hom(M,N)$ such as the Jacobson radical $J[M,N]$, the singular ideal $\Delta[M,N]$ and the co-singular ideal $\nabla[M,N]$. We prove several new results the question is to characterize when the Jacobson radical is equal to the singular ideal $\Delta[M,N]$ or the co-singular ideal $\nabla[M,N]$ under injectivity and projectivity.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn