Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,812

 On quasi pseudo-GP-injective rings and modules
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh and Nguyen Van Sanh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 37(2);Từ->đến trang: 321-332;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In 2010, Sanh et al. introduced a class of pseudo-$M$-gp-injective modules, following this, a right $R$-module $N$ is called pseudo-$M$-gp-injective if for
any homomorphism $0\ne \alpha\in End(M)$, there exists $n\in \N$ such that $\alpha^n\ne 0$ and every monomorphism from
$\alpha^n(M)$ to $N$ can be extended to a homomorphism from
$M$ to $N.$ In this paper, we give more properties of pseudo-gp-injective modules.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn